Tuesday, November 2, 2010

Mughal Empire (contd-1)

Emperors.................Period
1.Babur............1526-1530
2. Humayun   ...1530-1539,
                      1555-1556
3.Akbar............1556-1605
4.Jahangir..........1605-1627
5.Shah Jahan......1628-1658
6.Aurangzeb......1658-1707
7.Moazzem........1707-1712
8.Jahangir Shah..1712-1713
9.Pharukhshiar....1713-1719
10.Rafiuddolla
  2nd Shah Jahan.1719
11.Rafi-ud-rajat...1719
12.Mahammad
                 Shah...1719-1740
13.Ahmmad Shah..1748-1755
14. 2nd Alamgir.....1755-1759
15. 2nd ShahAlam..1759-1806
16. 2nd Akbar Shah1806-1837
17.2nd Bahadur Shah1837-58
       (last king)