Friday, November 12, 2010

Mughal Emperors


Babur (1526-1530)


Humayun (1530-39, 1555-56)


Akbar (1556-1605)
Jahangir (1605-27)Shah Jahan( 1627-58)


Aurangazeb (1658-1708)


Bahadur Shah II (1837-1858)